2014-09-26 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 26 september 2014

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2014-09-26 (”Sommarens fynd”) i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1  Ordf. Mikael Sörensson hälsade de 14 närvarande (se gästbok) välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  Ordf. lämnade ett par korta föreningsmeddelanden

 • 2.1.SEF:s årsmöte hölls i Mora under sommaren. Peter Rolfson och Börje Dalsved, som deltagit, gav oss en kort information om den rätt regniga tillställningen. Meddelades också att SEF planerar att ge ut en ny tidskrift med ett något ”lättare” innehåll än det i Entomologisk Tidskrift.
 • 2.2. En kort resumé gavs av ESiL:s exkursion till Örby ängar den 6 juni. Se även § 4 c.
 • 2.3. ”Insekterna Dag” inföll den 17 augusti. Tyvärr blev annonseringen inte så bra och arrangemangen därför inte så många. På de ställen där exkursioner ordnades var dock publiktillströmningens god. Vår ordf. hade t ex vid Ravlunda och Rökepipan i Dalby ett 20-tal personer under sin guidning.
 • 2.4. Informerades kort om ESiL:s regelbundna träffar i naturvårdsärenden med Länsstyrelsen och medlemmarna uppmanades att i mån av tid och intresse delta i dessa. Sven Gustavi meddelade kort att han nyligen deltagit i ett sådant möte.

§ 3  Förslag till nya stadgar för ESiL delades ut till medlemmarna för genomläsning. Sekr. beskrev kort i vilka avseenden ändringar gjorts i förhållande till de gällande stadgarna från 1980. Efter diskussion gjordes ett par smärre ändringar eller tillägg av formell karaktär, varefter omröstning med handuppräckning genomfördes.
Beslut: Mötet biföll enhälligt förslaget till nya stadgar. En andra och avgörande omröstning kommer att ske på oktobermötet.

§ 4  Ordet lämnades fritt för meddelanden från medlemmarna.

 • 4.1. Bo Olsson lämnade följande redogörelse för de djur han skickade runt till påseende:
  Cydia lobarzewskii, trädgårdsvecklare, fångad på feromon den 17-6-14 i min trädgård i Balsby. Fick låna feromonet av Fredrik Skeppstedt, som hade fått arten i Kulltorp, Kristianstad, 10 dagar innan, då ny för Skåne. Arten är tagen i fyra landskap, i samtliga fall på feromon. Jag har en ljusfälla som står under samma äppleträd som vi hängde feromonfällan i. Har haft denna fälla på samma plats i ca 30 år. Detta måste vara en fjäril som inte kommer till ljus. Har en art till på tomten som agerar på samma vis. Besksötemalen, Acrolepia automnitella, kommer inte till ljusfällan, men övervintrar i vedskjulet, en meter från denna.
  Tineola bisselliella, klädesmal, fann jag oväntat i ett tropikhus i Borås. Den flög bland råttsnokarna. Jag frågade ägarinnan om hon kunde fånga in den till mig, vilket hon gjorde. Då fick hon förklaringen till varför de ömsade ormskinnen, som hon hängde ut till besökarna, blev ’uppätna’. Det är klädesmalens larver som gör detta.
  Arctia caja, brun björnspinnare. En mycket ovanlig färg på bakvingarna, gula istället för röda.
  Orthonama vittata, tvåbandad fältmätare. En mörk form som hittats i norra Norrland. Denna är fångad utanför Pajala, på en starrmosse med lador att torka starren i.
  Epirrho alternata, förväxlad fältmätare. Fjärilen har en okänd form som inte ens Ingvar Svensson kände till. Han höll på med genitalpreparatet i över två timmar innan han kom fram till vilken art det var.
  Lymantria monacha, barrskogsnunna. Framvingarna har märkligt nog olika teckningar.
 • 4.2. Magnus Persson demonstrerade preparerade djur och visade en rad fina fotografier av flugor som ”stackats” med ett enastående skärpedjup som resultat. Redogörelsen för meddelandet följer här:
  ”Intressanta flugfynd 2014 (och ett från 2013)
  2013: Agathomyia sexmaculata (Von Roser, 1840), fam. Platypezidae (Svampflugor). En hona 12/10 2013, håvad runt svampbestånd och fuktiga lågor i Fågelsångsdalen (Sk). Ny för Sverige! Svampflugor utvecklas i svampar, och trivs i fuktiga miljöer. Arten finns närmast i Danmark.
  2014: Platypalpus optivus (Collin, 1926). Två hanar håvades från lövverket av träd och buskar i en villaträdgård i S Sandby 24/5 2014 (Sk), en hona på samma sätt 20/6. Arten är främst utbredd i Centraleuropa, närmast förekommer den i Danmark. Ny för Sverige.
  Paltypalpus vividus (Meigen, 1838). Tidigare endast känd genom ett 1800-talsfynd från Bohuslän. I år funnen i Skåne, Revinge 21/7, Benestads backar 23/7, Torna Hällestad 31/7, samt på Öland, Kalkstad 1/8. Ny för Öland och Skåne.
  Platypalpus aliterolamellatus, Kovalev, 1971. Togs ny för landet 2012 i Medelpad av Sven Hellqvist. En hona togs på strandängen väster om Krankesjön 25/6 (Sk). Ny för Skåne.
  Empis albinervis, Meigen, 1822. Tre hanar tog N. Skrivaremöllan, Tvedöra i gles bokskog 14/6 (Sk). Tidigare känd i ett Svenskt exemplar från Trollenäs, 1985 (Hugo Andresson). Förekommer närmast i Danmark och Norge.
  Gymnopternus blankaartensis, Pollet, 1990, NT. Två hanar 25/6, två hanar två honor 28/6, håvade i vattenlinjen i glest vassbälte över dyig sandbotten NV Krankesjön (Sk). Senast funnen i Skåne 1913, efter detta endast ett fynd från Öland 1974.
  Neurigona abdominalis, (Fallén, 1823) (Gulbukig trädstyltfluga), DD Fågelsångsdalen 8/6, en hona i lövskog (Sk). Sällsynt art knuten till gamla lövskogsmiljöer. I Skåne inte funnen sedan 1800-talet. I SMTP dock funnen i fem andra landskap i både Götaland och Svealand.
  Themira paludosa, Elberg, 1963. En hane håvades på fuktig ängsmark längs Alsterån, Getebro, Småland. Arten är beskriven från Estland och är i övrigt känd från Finland och norra Ryssland. Ny för Sverige!
  Chrysopilus erythrophthalmus, Loew, 1840 (Långnosad gullhårssnäppfluga), VU. En hona håvad längs liten skogsbäck med mossiga stenar, SV Blommeröd N Vombsjön 1/7 (Sk). Från övriga Sverige (och Norden) endast känd i två fynd, Borrestad 1990 och Borråkra 1991.Chrysops rufipes Meigen, 1820, NT. En hona håvad i vattenvegetationen i kanten av Kävlingeån väster om Revinge 21/7 (Sk). Sällsynt art med nedåtgående trend i antalet fynd. Senast funnen i Sverige i Sk. Torna Hällestad 1985 och Bl. Kristianopel, 1997.
 • 4.3. Olof Barr demonstrerade karminspinnare, Tyria jacobaeae, tagen under ESiL:s exkursion till Sk. Örby ängar 6.VI. 2014. Vidare ekspinnare, Lasiocampa quercus, som togs med Hg-lampa 15.VII. 2014 i Sk. Axelvold (Svalövs kommun). Här tycks arten ligga vid gränsen av sitt utbredningsområde. Fyndet var då det sydvästligaste som rapporterats på Artportalen.
 • 4.4. Marcus Westlund, nybliven ESiL-medlem, medförde från sommarens lundensiska faunistikkurs en nätt samling dynglevande horndyvlar från Holmhällar på södra Gotland. Förutom Onthophagus nuchicornis, rakhorndyvel (NT) och O. similis, mindre horndyvel (NT), fanns också O. illyricus, oxhorndyvel (EN).

§ 5  Då inget annat återstod, förklarades mötet avslutat och eftersits med fika följde.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare