2014-04-25 Mötesprotokoll

Protokoll för ESIL 25 april 2014

Protokoll fört vid allmänt sammanträde 2014-04-25 i Hörsalen, Biologihuset, Sölvegatan 35, Lund.

§ 1  Då ordf. Mikael Sörensson var på resa utomlands, leddes förhandlingarna av sekr. Thomas Jonasson, som hälsade de 22 närvarande (se gästbok) välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2  Tf ordf. lämnade ett par korta föreningsmeddelanden:

  • 2.1. Nästa styrelsesammanträde äger rum den 5 maj.
  • 2.2. Påmindes om ESiL:s gemensamma exkursion till Örby ängar den 6 juni. Karta över området, med samlingsplats angiven, finns på www.esil.se
  • 2.3. Inbjöds de närvarande till eftersits med fika efter föredraget.

§ 3  Ordet lämnades fritt för meddelanden från medlemmarna.

  • 3.1 Bo Olsson berättade att de två bokarna hemma på hans tomt i NO Skåne redan slagit ut. Normalt slår de ut den 2-3 maj men i år slog de ut redan den 19 april. I en starholk (en av 25-30 olika fågelholkar på tomten) hade en ekorrfamilj installerat sig. Två ungar hade redan visat sig.
  • 3.2. Linda-Marie Rännbäck rapporterade 22-prickig nyckelpiga, Psyllobora vigintiduopunctata, från Sk. Dalby på påskdagen (2014-04-20). Djuret kom flygande och landade på makens kind. L-M förklarade sig, liksom flertalet entomologer, införstådd med att arten är helt specialiserad på mjöldaggssvampar (Erysiphales) på växter och undrade hur detta kunde komma sig. Mysteriet lär nog inte få någon lösning och förslaget att maken möjligen fått en släng av skäggsvamp skrattades bara bort.
  • 3.3. Östen Gröning meddelade en observation av en hona av videfuks, Nymphalis xanthomelas, i  april i Up. Täby. Tilläggas kan, att arten i dagarna anmäldes som dagfjäril nr. 100 i Norge. Videfuksens spridning västerut tycks fortsätta!

§ 4  Kvällens föredragshållare Mikael Molander hälsades välkommen och presenterade ett nyligen framlagt examensarbete på magisternivå. Titeln på föredraget var: Gul frölöpare (Harpalus flavescens) på Revingeheds militära övningsfält – Habitatkrav och miljövård.

Gul frölöpare är en av våra sällsyntaste skalbaggar (starkt hotad, EN). Den är känd från några få sandiga lokaler i Skåne och en på Öland. Ölandslokalen (St. Rör) är sedan länge planterad med tall och arten är sannolikt försvunnen därifrån. Två skånska lokaler (Ystad/Degeberga) är dåligt belagda men vid de båda pansarskjutfälten vid Ravlunda i öster och Revingehed i Vombsänkan i södra Mellanskåne finns populationer av arten kvar. Det starkaste fästet tycks finnas i SO delen av Revingefältet. Gul frölöpare är knuten till sandblottor på torra sandfält. Den livnär sig av frön och småevertebrater. Den är nattaktiv och tillbringar dagen nedgrävd djupt i sanden.

Mikael studerade en population av gul frölöpare under några år på Revingefältet – detta eldorado för sandmarksarter. Med hjälp av fallfällor för levandefångst och återutsättning av hela fångsten med i vissa fall individmärkta exemplar efteråt, räknade han med att få svar på några viktiga frågor som rör bevarandet av drägliga habitat för arten. Hur viktiga är sandblottorna? Hur långt kan djuren förflytta sig?

Resultaten redovisades med ett rikhaltigt bildmaterial som visade djurens förflyttningar mellan områdets sandblottor. Revingefältet har tidigare genom trafiken av bandfordon kunnat erbjuda gott om lämpliga habitat. Sandblottorna växer dock snabbt igen och i brist på bandfordon gjordes experiment med uppharvning av blottor. Dessa visade sig koloniseras av frölöparen och metoden kan lämpligen användas i en aktiv naturvård.

Den efterföljande diskussionen mellan föredragshållaren och auditoriet blev intensiv och detaljerad och pågick i minst en halvtimme. Mikael avtackades med en varm applåd.

§ 5  Då intet annat återstod, förklarade ordf. mötet avslutat och eftersits med fika följde.

Lund som ovan

Thomas Jonasson, sekreterare